Регламент 

на конкурса

Наука и Младост 2018

file pdf

Ежегодният конкурс „Наука и Младост – 2018“ ще се проведе на 30-31 Март и 01. Април 2018  г. и ще протече под егидата на Ректора на Медицински университет - Пловдив. Работните езици на конкурса са български и английски.

В конкурса могат да участват студенти, докторанти и млади учени на възраст до 45 г. Хабилитирани лица и преподаватели над тази възраст следва да бъдат включвани само като научни ръководители, но не и като съавтори. Несъобразяването с това изискване може да доведе до безусловно декласиране на съответната разработка. Може да се участва, както с оригинални данни, така и с обзори или описание на клинични случаи на български и на английски език. С обзори могат да участват само студенти, които при подготовката му, задължително са били напъствани от научен ръководител (утвърден специалист в съответната област).

Подаването на заявката за участие става единствено онлайн, на сайта на МНД „Асклепий“ - www.asclepius.bg, като крайният срок е 09.03.2018 г. Всеки участник може предварително да заяви предпочитана форма на своята презентация. В процеса на научна селекция и оценка на качествата на резюметата формата на презентацията може да бъде променена, като решението на Научното жури не подлежи на преразглеждане. Броят на научните разработки, с които кандидатства всеки участник (самостоятелно или в съавторство), не може да надвишава 3, независимо от формата на презентация. 

Формите на представяне на научните разработки са сведени до устна презентация, електронен постер (е-постер) и класически постер. Авторите представят резюмето на езика, на който ще бъде презентирана работата – български или английски. Изискванията при оформянето им са дадени по-долу, като последните ще послужат за оценяване/класиране на работите от модераторите по време на научните сесии.

Изисквания към устна презентации: 

 1. Презентациите са с времетраене 7 min (+ 3 min за обсъждане)
 2. Презентациите трябва да са информативни и добре онагледени
 3. При оформянето на презентациите моля да:
 • Няма повече от 6-8 реда текст
 • Шрифтът да е с достатъчна големина
 • Няма повече от 2 цвята на шрифта
 • Няма повече от 10-12 слайда (с оглед на вместване в определеното време)

Изисквания към e-постери 

 1. Презентират се устно, на мултимедийна система (не е необходимо да се отпечатват).
 2. Представянето е с времетраене 4 min (+ 2 min за въпроси).
 3. е-Постерите трябва да се вместват в предоставения шаблон (да не съдържат повече от 1 слайд), който може да бъде изтеглен от сайта на „Наука и Младост - 2018г”.
 4. При тази форма на представяне следва да се наблегне директно на резултатите и изводите от проучването.

Изисквания към постери 

 1. 1 Размер 90/110 см (ширина/дължина) 
 2. Информативни и добре онагледени
 3. При оформяне на постерите, моля да:
 • Изберете шрифт, който да е контрастен и добре четим
 • Изберете размер на шрифта, който да може да се чете от 1-1.5 метра
 • Подберете качествени и с достатъчна разделителна способност графики и/или илюстрации 

Във всяка сесия ще бъдат премирани най-добрите научни разработки, авторите на които ще бъдат отличени с грамота от Ректора на МУ – Пловдив.

Изисквания към авторите за оформяне на пълнотекстовите материали за отпечатване в сборник „Наука и младост 2018“ са както следва:

I.Общи изисквания: 

 • Материалите се предават в електронен вид на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Формат на файла .doc или .docx, (формат А4) в деня на изнасянето на доклада/постера (или при регистрация). Краен срок – 10.04.2018г.
 • Авторите носят цялата отговорност за достоверността на изнесените от тях данни, както и за стила и пунктуацията на ръкописа.
 • Под статията задължително се предоставя адрес, телефон и e-mail за кореспонденция.

Оригинални статии (от собствени проучвания): 

 • Обем - до 5-6 страници 
 • Задължителна структура: Въведение, Цел, Задачи, Материал и методи, Резултати и обсъждане, Изводи, Библиография 
 •  Обзори и клинични случаи: 
 • Обем - до 6-7 страници

II.Технически изисквания: 

 • Текстът трябва да бъде :
 • във формат *.doc или *.docx (MS Word 97-2003 или MS Word  2010) 
 • шрифт Times New Roman или Calibri- 12 pt; 
 •  полета - горе/долу - 2.5cm; ляво/дясно 3.15 cm; 
 • отстояние между редовете: 1.5 реда. 
 • Заглавието се изписва без капитализиране на буквите. Под него (без съкращения и без титулуване) се поставят лично и фамилно име на авторите; месторабота (клиника/катедра, факултет, университет, град)
 • При оформление на илюстрациите и таблиците заглавието се поставя под илюстрацията или над таблицата. 
 • Страниците трябва да са номерирани в долен десен ъгъл.
 • В библиографския списък на използваната литература авторите трябва да бъдат подредени по реда на цитирането.
 • При форматирането на библиографския списък да се използва само Vancouver style.